د لیکنې استول

(نوم (اړین دی

(برېښلیک (اړین دی

سرلیک

انځور

(لیکنه (متن